Algemene disclaimer

Drix & more is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een burgerlijke activiteit. De maatschappelijke zetel en het kantoor van Drix & more is gevestigd te B-1050 Brussel, 5 Marsveldplein, Bastion Tower, Level 20 & 21.

Deze website en de inhoud ervan heeft louter een informatieve waarde en heeft geenszins de doelstelling om professioneel juridisch advies te verstrekken. Als dusdanig is het uitdrukkelijk verboden om informatie van deze website te gebruiken zonder voorafgaandelijk Drix & more te consulteren. Drix & more aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door gebruik te maken en/of voort te gaan op informatie die op deze website is terug te vinden. Als juridisch advies gewenst of noodzakelijk is, dient contact te worden opgenomen met een gekwalificeerde advocaat van Drix & more die vervolgens professioneel advies zal uitbrengen op basis van en rekening houdend met de van toepassing zijnde feitelijke gegevens en uw persoonlijke situatie.

Drix & more bezit het exclusieve copyright en het databankrecht van deze website, met inbegrip van design en karakteristieken, en de volledige inhoud ervan. Het is volstrekt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Drix & more verstrekt, gebruik te maken van delen van of van de gehele website, onder welke vorm ook (inclusief fotocopie of elektronische opslag in enig medium en al dan niet tijdelijk of toevallig voor enig andere gebruik van deze publicatie). Deze website evenals haar inhoud valt volledig onder toepassing van het Belgisch recht en eventuele geschillen ingevolge het gebruik of werking van deze website, evenals met betrekking tot haar inhoud, vallen onder toepassing van de rechtscolleges te Brussel - België.

Privacy disclaimer

Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan Drix & more bepaalde gegevens verzamelen. Om deze website te bekijken hoeven echter geen persoonlijke gegevens te worden medegedeeld. Op de website kunnen echter persoonlijke gegevens worden gevraagd en verzameld. Als dusdanig kunnen de via deze website verstrekte persoonlijke gegevens opgenomen worden in de databestanden van Drix & more. Dealniettemin beschikt u overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften steeds over een recht tot inzage en verbetering van deze gegevens. De databestanden waarin deze gegevens worden opgenomen zijn steeds beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Alle inlichtingen en verzoeken hieromtrent kunt u richten aan Drix & more.

Drix & more behoudt zich steeds het recht om voormelde verklaringen (Disclaimer - Privacy Statement) ten allen tijde te herzien en te wijzigen door op deze website nieuwe verklaringen te publiceren.