Binnen haar vennootschaps-financieel rechtelijke praktijk, behandelt Drix & more alle vennootschaps- en financieel rechtelijke vraagstukken waarmee professionals, ondernemingen en particulieren in aanraking komen.

Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan vennootschaps-financieel rechtelijk advies en begeleiding verstrekt bij :
  • onderhandelingen en de implementatie van bedrijfsreorganisaties zoals fusies, overnames en splitsingen van ondernemingen, herstructureringen van ondernemingsgroepen, inclusief voorbereidende due diligence-onderzoeken en -rapporteringen;
  • wijzigingen van aandeelhoudersstructuren, onderhandeling en implementatie van aandelenoverdrachten, opmaak van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • grondige en gespecialiseerde analyses van de juridische implicaties ter voorbereiding van beleidsbeslissingen;
  • vennootschaps- en financieel rechtelijke screening van allerhande commerciële contracten en bedrijfsovereenkomsten, inclusief de financiële overeenkomsten tussen groepsvennootschappen en de door banken aangeboden contracten inzake financiële producten;
  • onderhandelingen en implementatie van joint-ventures en andere commerciële samenwerkingsverbanden;
  • juridische opmaak, begeleiding en implementatie van onroerende investeringsprojecten opgezet door bouwpromotoren en projectontwikkelaars, zowel voor de residentiële als voor de professionele markt;
  • juridische opmaak, begeleiding en implementatie van investeringsprojecten voor internationale ambitieuze bedrijven, vennootschapsgroepen en professionals die hun activiteiten wensen uit te breiden tot de Belgische markt, inclusief begeleiding bij algemeen reglementaire aangelegenheden (bedrijfsvergunningen en -licenties en andere administratieve verplichtingen);
  • vertegenwoordiging van professionals bij de negotiatie van (her)financieringscontracten met banken, financieringsvehikels of verbonden groepsvennootschappen en bij het intekenen op financiële instrumenten;
  • oprichting van vennootschappen en vennootschapsstructuren binnen groepen en ondersteuning van de corporate housekeeping van nationale en internationale ondernemingen;
  • geschillenbeslechting omtrent betwistingen tussen aandeelhouders, ondernemingen en bestuurders, evenals tussen ondernemingsorganen (aandeelhouders, bestuurders en ondernemingen) en derden (banken, financiële instellingen, financieringsvehikels, enz.).